VILLKOR

ANVÄNDARVILLKOR FÖR SHAMAN® INTERNETSITE

1 Vanligt

Dessa är de allmänna villkoren för användningen av SHAMAN®-webbplatsen (nedan kallad "Tjänsten") (nedan kallad "Villkoren"). Användaren av Tjänsten (nedan kallad "Användaren") bör läsa dessa Villkor noggrant innan du använder Tjänsten. Villkoren gäller för alla användaråtgärder i Tjänsten.

Tjänsten kan även innehålla särskilda villkor avseende vissa funktioner (såsom nätbutikens villkor, villkor för granskningsfunktioner), som gäller för Användarens funktioner utöver dessa villkor, om Användaren använder de aktuella funktionerna.

2. Rättigheter och begränsningar avseende användningen av tjänsten

Användaren har rätt att se och bläddra i tjänsten och dess innehåll, såsom text, produktinformation, bilder, varumärken och logotyper (hädanefter "Innehåll") och att använda de tjänster som erbjuds i SHAMAN®-tjänsten. Användaren får inte modifiera eller reproducera innehållet på något sätt, inte heller delvis distribuera, distribuera, överföra, offentligt presentera eller på annat sätt göra innehållet offentligt, förutom tillåten länkning enligt 6 §.

SHAMAN® ger Användaren den begränsade rätten att använda Tjänsten som definieras i dessa Villkor endast för Användarens personliga bruk och Användaren får inte använda Tjänsten eller Innehållet för kommersiella ändamål. SHAMAN® ger inte användaren några andra rättigheter till tjänsten eller innehållet än de rättigheter som specifikt nämns i dessa villkor.

Det är tillåtet att använda Tjänsten endast i enlighet med de vid var tid gällande Villkoren och tillämplig lagstiftning, samt eventuella instruktioner och villkor som ges separat i Tjänsten. Användaren får inte avbryta eller försöka avbryta eller på annat sätt störa eller försöka störa driften av Tjänsten på något sätt.

Användaren får inte använda tjänsten (i) för olagliga aktiviteter; (ii) för aktiviteter som syftar till att avbryta driften av tjänsten, göra det svårt för andra användare att använda tjänsten eller på annat sätt störa driften av tjänsten (t.ex. att placera tidsinställda störningsprogram, virus eller annat material som innehåller delar som kan påverka den programmatiska strukturen för tjänsten i tjänsten); (iii) att samla in eller lagra personlig information om andra användare; (iv) förfalskning eller bearbetning av rubrik- eller identifieringsinformation i ett försök att dölja ursprunget till innehållet som överförs via tjänsten; (v) att utge sig för att vara SHAMAN® eller en annan enhet eller; (vi) någon annan form av felaktig framställning.

Användaren får inte skicka, leverera eller publicera något sådant innehåll i tjänsten (inklusive, men inte begränsat till, texter, bilder, logotyper och tecken) som (i) strider mot lagen eller god sed eller på annat sätt olämpligt för publicering, ( ii) tredje parts rättigheter kränkande eller (iii) olagligt marknadsföring av vissa produkter eller tjänster.

Användaren får skicka, leverera eller publicera i Tjänsten endast sådant innehåll som han har en obegränsad rätt att använda, inklusive rätten att vidarebefordra innehållet till SHAMAN® och tillåta SHAMAN® att publicera innehållet helt eller delvis i Tjänsten utan skyldighet att betala ersättning eller andra skulder. Användaren förbinder sig att inte lämna några anspråk till SHAMAN® baserat på innehållet som skickas, levereras eller publiceras av användaren i Tjänsten.

Användaren fritar SHAMAN® och de företag som är involverade i samma aktivitet med den vid varje given tidpunkt, såväl som alla deras representanter, chefer och anställda, från ansvar i förhållande till alla anspråk som orsakas av användarens användning av Tjänsten eller är baserat på innehållet som skickas eller vidarebefordras av användaren i Tjänsten. SHAMAN® kontrollerar inte innehållet som skickas eller vidarebefordras av användaren till Tjänsten och ansvarar inte för det. SHAMAN® förbehåller sig rätten att när som helst baserat på eget gottfinnande och utan föregående meddelande radera innehållet som skickats av användaren till Tjänsten och används där.

SHAMAN® har rätt att när som helst begränsa användningen av Tjänsten eller dess delar eller funktioner, och av berättigade skäl hindra Användaren från att komma åt Tjänsten. SHAMAN® kan använda sina nämnda rättigheter utan föregående meddelande och ansvar för ersättning. SHAMAN® förbehåller sig också rätten att åberopa alla sina juridiska rättigheter som härrör från överträdelsen av begränsningarna som definieras i dessa villkor.

3. Behandling av personuppgifter

SHAMAN® behandlar personuppgifter på det sätt som tillåts och krävs av den vid var tid gällande personuppgiftslagstiftningen, och agerar som registerförare av personuppgifter. Kunduppgifter behandlas enligt beskrivning i kundregistrets registerutdrag.

4. Cookies
Cookies kan levereras till användarens terminal. En cookie är en liten textfil som kan användas för att samla in information om hur och när Tjänsten används, till exempel när och vilka sidor i Tjänsten Användaren har besökt, vilken webbläsare Användaren använder och var Användaren kom till Service. Informationen som erhålls med hjälp av cookies är anonym till sin natur, men det är möjligt att koppla informationen som erhålls med hjälp av cookies till den personliga information som erhålls från Användaren.Syftet med att använda cookies är att analysera och utveckla Tjänsten så att den tjänar Användarna ännu bättre, samt att använda informationen i den statistiska uppföljningen av antalet besökare till Tjänsten och i olika mätningar av effektiviteten av Tjänstens funktioner. Information som samlas in med hjälp av cookies kan också användas för att producera riktad reklam.Användaren har möjlighet att stänga av användningen av cookies i sina webbläsarinställningar, men detta påverkar möjligheterna att använda Tjänsten genom att försvaga den eller till och med blockera den helt.


5. Immateriella rättigheter
Tjänsten och innehållet tillhör SHAMAN® eller dess partners, skyddade av upphovsrättslagar och upphovsrättsavtal. Alla immateriella rättigheter relaterade till tjänsten och innehållet (inklusive upphovsrätt, registrerade och oregistrerade varumärkes- och modellrättigheter, domännamn, patent, databasrättigheter och affärshemligheter) tillhör SHAMAN® eller dess partners. Alla rättigheter förbehållna.

6. Länkar till eller i tjänsten
Användare kan lägga till länkar till tjänsten på sina egna webbplatser. Länken får inte innehålla SHAMAN®-varumärken i grafisk form. Länken måste öppnas i ett oberoende webbläsarfönster och inte i länksidans egen ram. Länkens utseende, placering och andra egenskaper får inte skapa det felaktiga intrycket att den länkande enheten eller dess aktiviteter, tjänster eller produkter är relaterade till aktiviteten eller sponsras av SHAMAN®. SHAMAN® förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, när som helst och utan skyldighet att ange skäl, neka länkning till dess tjänst. Tjänsten kan innehålla länkar till webbplatser som ägs och underhålls av tredje part. SHAMAN® övervakar eller kontrollerar inte innehållet på de länkade webbplatserna och ansvarar inte för innehållet, korrektheten, tillförlitligheten eller datasäkerheten på de länkade webbplatserna. Införandet av länkar i Tjänsten indikerar inte heller något som SHAMAN® på något sätt stöder eller främjar tjänsterna på den länkade webbplatsen eller något annat om förhållandet mellan SHAMAN® och den länkade webbplatsen. De länkade webbplatserna är inte en del av Tjänsten och är inte på något sätt under kontroll av SHAMAN®. Användaren förstår och accepterar att användningen av länkarna tar bort Användaren från Tjänsten och att Användaren använder de länkade webbplatserna på egen risk. Användaren bör noggrant bekanta sig med användarvillkoren för den länkade webbplatsen och alla andra instruktioner innan du börjar använda den länkade webbplatsen.

7. Ansvarsbegränsningar
SHAMAN® tillhandahåller tjänsten och innehållet "i befintligt skick" utan garantier av något slag. SHAMAN® ansvarar inte för den oavbrutna, felfria och snabba tillgängligheten, funktionaliteten och användbarheten av Tjänsten. SHAMAN® ansvarar inte heller för riktigheten, tillförlitligheten, fel, utelämnanden, felaktigheter eller andra defekter i Innehållet eller informationen som visas i Tjänsten, tillhandahållen eller överförd genom Tjänsten, och inte heller för icke-intrång i rättigheter.SHAMAN® ger inga garantier om skyddet av Tjänsten eller att de elektroniska bulletiner som skickas via Tjänsten inte innehåller virus eller andra skadliga delar. SHAMAN® kan inte garantera datasäkerheten för data som skickas via Tjänsten. SHAMAN® ansvarar inte för informationen som skickas eller tas emot av Användaren eller för informationen som inte har skickats eller tagits emot.SHAMAN® ansvarar inte för några direkta, indirekta, direkta eller indirekta eller skadeståndsbaserade skador eller särskilda skador (inklusive t.ex. skador som uppstår på grund av förlust av affärer, kontrakt, intäkter eller data eller affärsavbrott) till följd av användning eller förhindrande av användning av tjänsten eller innehållet eller från dessa villkor, oavsett om skadorna är baserade på kontrakt, skadestånd, vårdslöshet eller annat, även om SHAMAN® har informerats i förväg om möjligheten till sådana skador.

8. Ändringar
SHAMAN® förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor efter eget gottfinnande. Ändringar av villkoren träder i kraft när ändringarna tillkännages i Tjänsten, varefter de tillämpas på Användarens aktiviteter i Tjänsten.SHAMAN® förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående meddelande göra ändringar och korrigeringar av tjänsten eller innehållet och att inaktivera delar eller funktioner av tjänsten.


9. Tillämplig lag

Finsk lag är tillämplig på dessa villkor, med undantag för dess lagvalsbestämmelser. Parterna kommer i första hand att försöka lösa meningsskiljaktigheter som härrör från dessa Villkor eller deras tillämpning genom förhandlingar. Om förhandlingarna inte leder till en uppgörelse i godo kommer meningsskiljaktigheterna att lösas i Finland i Östra Nylands tingsrätt. Konsumentanvändaren kan också ta tvisten till tingsrätten eller konsumenttvistnämnden på sin bostadsort.

10. Serviceadministratör

Tjänsten underhålls av:

SHAMAN®

+358 4036 990 63

info@shaman.fi

Företags-ID: 1557469-9

FINLAND